สินค้า - กล้องวงจรปิด Hik Vision - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สเปค ICT พ.ศ.2562

  • อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง

  • อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง

  • กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2

  • กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ภายในอาคารแบบที่ 2

  • กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1

  • กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือช่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1

  • กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 2

  • กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1

  • กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

  • กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร